Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771835
Số người online: 2
VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ QUẢN LÝ XLVPHC VÀ THEO DÕI THPL
6/23/2017 1:41:53 PM     

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, ngày 20/6/2013; 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Phụ lục);

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013 ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC;

Thông tư số 19/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc giá về xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 cua Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơđề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng,đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015  về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND này 11/8/2015 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Kon Tum;

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh;

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

Kế hoạch số 1619/KH-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn tỉnh;

Công văn số 541/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/6/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum hướng dẫn về công tác báo cáo, thống kê việc THPL về XLVPHC.

Phòng QLXLVPHC và TDTHPL  
Bài viết trước:
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC