Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771738
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
10/6/2017 2:31:17 PM     

CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Công chứng

2. Đấu giá tài sản

3. Luật sư

4. Giám định tư pháp

5. Trợ giúp pháp lý

THÔNG BÁO

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên Vũ Đình Phúc

Quyết định cấp thẻ Đấu giá viên Nguyễn Duy Ngọc

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư (VPLS An Nghiệp & Cộng sự)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên (Thái Văn Ngọc)

Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại

Quyết định về việc cấp Thẻ Thừa phát lại Nguyễn Minh Long

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Thái Văn Ngọc)

Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên

Quyết định Về việc cấp thẻ đấu giá viên (Dương Ngọc Vương)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Thị Nga

Quyết định v/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Trần Xuân Sơn)

Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Thái Văn Ngọc)

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên (Nguyễn Đình Dương).

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng (Việt Hoàng)

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Nguyễn Thị Nhớ)

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên (Mai Xuân Thái).

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên (Nguyễn Chính Thuần).

Quyết định về việc thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Việt Hoàng

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land).

Thông báo đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Phan Thị Nga

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Trần Xuân Sơn)

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Phan Thị Nga)

Thông báo tạm ngừng hoạt động Tổ chức đấu giá tài sản Anh Khoa

Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Lang Thị Ly tại Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Lang Thị Ly)

Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Phùng Thị Hoàng Huyền tại Văn phòng công chứng Việt Hoàng

Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Song Pha)

Thông báo cấp Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Song Pha)

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Phùng Thị Hoàng Huyền)

Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Phùng Thị Hoàng Huyền tại Văn phòng công chứng Quách Cao Yềm

Cung cấp thông tin giải thể doanh nghiệp đấu giá tài sản (ITA Việt Nam -C.N Kon Tum)

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Châu Quang Hoanh)

Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Nguyễn Thị Thu Vân tại Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng (Vpcc Quách Cao Yềm)

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (Phùng Thị Hoàng Huyền).

Quyết định về việc cấp thẻ đấu giá viên (Lê Hữu Khanh).

Quyết định về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (Nguyễn Thị Thu Vân)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng (VPCC Vũ Đăng Đoán)

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành  nghề công chứng

Quyết định Về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Phùng Thị Hoàng Huyền)

Quyết định V/v thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đinh Giác

Về việc cấp thẻ đấu giá viên (Nguyễn Văn Năm)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

Quyết định V/v thu hồi thẻ công chứng viên theo đề nghị của Văn phòng công chứng (Phan Thị Nga)

Quyết định V/v cấp thẻ đấu giá viên cho Phan Thị Ngân Châu

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Anh Khoa Kon Tum)

Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Võ Thị Chi tại Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

Về việc cấp lại thẻ đấu giá viên (Dương Ngọc Vương)

Về việc cấp thẻ đấu giá viên (Đinh Giác)

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (Dương Châu - Land).

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư (VPLS Quang Phạm)

Cung cấp thông tin về đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật (Quang Phạm)

V/v thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng (VPCC Vũ Đăng Đoán)

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Võ Thị Chi.

V/v thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng

V/v thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Trần Thị Vân Anh tại Văn phòng công chứng Việt Hoàng

Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề công chứng bà Trần Thị Vân Anh

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thị Vân Anh 

Quyết định cấp thẻ Đấu giá viên Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Thị Dung

Về việc cung cấp thông tin giải thể doanh nghiệp đấu giá tài sản (lần 2)

Về việc thu hồi Thẻ đấu giá viên của ông Nguyễn Đình Dương

Về việc cung cấp thông tin giải thể doanh nghiệp đấu giá tài sản

Về việc cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 17/6/2019)

Cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 06/5/2019)

Thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Đào Văn Chung

Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đến ngày 05/3/2019).

Cung cấp thông tin hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPCC Vũ Đăng Đoán.

Thu hồi thẻ công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề của bà Đậu Thị Xuân Hòa tại VPCC Vũ Đăng Đoán.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Danh bạ điện thoại - Hộp thư điện tử Sở Tư pháp
Icon  Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Icon  LỊCH CÔNG TÁC
Icon  Tiếp cận thông tin
Icon  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP
Icon  Hỏi đáp pháp luật.
Icon  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  SỔ TAY NGHIỆP VỤ
Icon  TỜ GẤP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC