Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763810
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Danh mục Thông tin công dân được tiếp cận và được công bố công khai
6/28/2018 10:45:24 AM     

STT

THÔNG TIN

1

Văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tham mưu ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Tư pháp, quy trình giải quyết công việc của Sở Tư pháp.

2

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả lấy ý kiến tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật do Sở Tư pháp tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

4

Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc phạm vi quản lý của theo quy định của pháp luật; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tư pháp .

5

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

6

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

7

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc; nội quy, quy chế do Sở Tư pháp  ban hành.

8

Thông tin địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Tư pháp  hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

9

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp ; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

10

Thông tin về phí, lệ phí.

11

Một số thông tin khác theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Lịch công tác từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
Icon  Triển khai chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn
Icon  Đề nghị báo cáo triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số PCI tỉnh Kon Tum
Icon  Lịch công tác từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
Icon  Lịch công tác từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
Icon  Thông báo về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Icon  Lịch công tác từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
Icon  Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo HNQT tỉnh
Icon  Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Đề nghị góp ý dự thảo các Quy chế
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC