Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234588
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
12/14/2018 1:45:45 PM     
Ngày 13/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3491-KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và chương trình số 64-CTr/TU ngày 02/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Với mục đích triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp phù hợp với tỉnh hình thực tiễn địa phương, đáp ứng yều cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Theo đó, Kế hoạch đề ra nội dung thực hiện bao gồm:

- Triển khai các quy định Trung ương;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt và phối hợp, tham gia ý kiến các văn bản của Trung ương;

- Thực hiện các quy định về vị trí việc làm;

- Triển khai các giải pháp về tài chính, ngân sách tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương./.

Minh Lê  
Bài viết trước:
Icon  Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Icon  Quy định mới về số hộ gia đình tối thiểu để thành lập thôn, tổ dân phố
Icon  Chỉ đạo thực hiện trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý
Icon  Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Icon  Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC