Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179684
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh năm 2019
1/2/2019 7:13:45 AM     
Nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trong Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, CCVC và NLĐ trong cơ quan, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới.

Ngày 27/12/2019 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 542- KH/ĐUSTP học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

Kế hoach xác định các nội dung gồm:

1. Về tổ chức quán triệt và triển khai nội dung Chuyên đề năm 2019

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện trong đảng viên, CCVC và NLĐ trong cơ quan về những nội dung của Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”. Việc nghiên cứu, học tập phải hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan.

- Việc triển khai học tập và làm theo nội dung Chuyên đề năm 2019 ở cơ quan gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2017, 2018, đồng thời, đảng viên, CCVC và NLĐ đăng ký nội dung học tập và làm theo trong bản cam kết, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2019, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019), 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019), 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; tập trung giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn với nội dung của chuyên đề, với Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Sau khi học tập, đảng viên, CCVC và NLĐ chủ động tuyên truyền rộng rãi các nội dung Chuyên đề năm 2019 trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của đảng viên, CCVC và NLĐ.

- Tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, CCVC và NLĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của cơ quan thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Thông tin PBGDPL, Tập san Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Sở).

2.3. Về lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cá nhân.

- Đảng ủy Sở phối hợp với Lãnh đạo Sở, đoàn thể trong cơ quan để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của cơ quan để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

- Việc liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở các chi bộ trực thuộc, do chi ủy (hoặc bí thư, phó bí thư nơi không có chi ủy) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với Đảng ủy Sở.

- Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

-  Đối với các cơ quan: Triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua./.

File đính kèm:

Kế hoạch số 542- KH/ĐUSTP.

Đảng ủy Sở Tư pháp  
Bài viết trước:
Icon  Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Icon  Triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Icon  Quy định mới về số hộ gia đình tối thiểu để thành lập thôn, tổ dân phố
Icon  Chỉ đạo thực hiện trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý
Icon  Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC