Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764205
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013)
3/20/2014 1:04:14 PM     
Sáng ngày 28/8/2013, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2013. Tại Hội nghị này đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở đã có phát biểu ôn lại truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam và quá trình hình thành, phát triển của ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum cũng như những định hướng cơ bản công tác thời gian tới. Trang điện tử Sở Tư pháp Kon Tum xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của bài phát biểu này
Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013)
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở phát biểu tại buổi tọa đàm.

Kính thưa quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí!

Cách đây 68 năm, ngay sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi chính quyền về tay nhân dân, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia với 13 Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam.

Trải qua gần ¾ thế kỷ, Ngành Tư pháp Việt Nam đã không ngừng vận động, sáng tạo, đổi mới và ngày càng phát triển mạnh mẽ; luôn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao qua các thời kỳ cách mạng và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng. Từ những ngày đầu non trẻ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ là phải dựa vào nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và phục vụ, đến nay Ngành Tư pháp Việt Nam đã có những bước trưởng thành về nhiều mặt, đã có tổ chức bộ máy chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tăng về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Ngành Tư pháp đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể khẳng định rằng, tuy mức độ, thành tích đạt được có khác nhau của từng thời kỳ nhưng điều đáng ghi nhận là Ngành Tư pháp chúng ta đã cố gắng bám sát, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Công tác thẩm định văn bản từng bước đi vào nề nếp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, hiệu quả ngày càng cao, công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp chất lượng ngày càng càng được nâng cao; công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thanh tra... được đẩy mạnh. Nhìn chung, trên tất cả các mặt công tác, ngành Tư pháp đều đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Cùng với thành tích chung của ngành, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum cũng ngày một trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận, biểu dương. Từ ngày đầu thành lập chỉ có 5 CBCCVC, cơ sở vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBCCVC của ngành qua nhiều thế hệ đã góp phần xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy của ngành ngày một phát triển. Đến nay, số công chức, viên chức của ngành đã lên đến 50 người. Hầu hết CBCCVC của ngành được đào tạo căn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành thường xuyên được cấp ủy chi bộ, lãnh đạo ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Tư pháp cấp huyện, cấp xã cũng được củng cố, kiện toàn, đến nay toàn tỉnh có 9 Phòng Tư pháp huyện, thành phố với 35 CBCC. Đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn được quan tâm xây dựng, củng cố. Đến nay, đã có 97/97 xã, phường, thị trấn có công chức tư pháp - hộ tịch chuyên trách, nhiều địa phương đã có 2 công chức chuyên trách tư pháp cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ về phân cấp thẩm quyền trong tình hình mới. Công tác xây dựng và phát huy vai trò tổ hoà giải cơ sở cũng được quan tâm, đến nay, toàn tỉnh có 831 tổ hoà giải với 5.357 hoà giải viên hoạt động tích cực, hiệu quả, hàng năm thụ lý và hoà giải thành hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Từ những kết quả trong 22 năm qua đã chứng minh sự lớn mạnh không ngừng của ngành Tư pháp tỉnh nhà. Điều đó thể hiện sự kết tinh sức mạnh, trí tuệ tập thể và sự đoàn kết nhất trí cao của các đơn vị trong ngành, sự cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCC ngành Tư pháp dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ và chính quyền các cấp, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo ngành. Với những thành tích đã đạt được, ngành Tư pháp Kon Tum liên tục được tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Trong các năm 1997, 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đặc biệt năm 2011 tập thể ngành Tư pháp tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ được giao cho ngành Tư pháp ngày càng quan trọng và nặng nề hơn, với khối lượng công việc nhiều gây áp lực lớn trong khi đội ngũ CBCCVC còn thiếu so với yêu cầu. Mặt khác, một bộ phận, một số CBCCVC, người lao động chưa tận tâm, tận lực với công việc, chưa khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, liên quan đến một số nội dụng, nhiệm vụ công tác của ngành trong thời gian tới. Ngoài những nội dung công tác đã được đề ra từ đầu năm và nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh đã giao, tôi đề nghị các đồng chí tập trung một số nội dung công tác trọng tâm sau đây:

- Thường xuyên tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan xây dựng VBQPPL theo chương trình, kế hoạch xây dựng của HĐND, UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định VBQPPL, nhất là các VBQPPL nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; Thông tư số 09/2013/TT-BTP về rà soát, hệ thống hóa VBQQPL. Theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật, gắn theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra VBQPPL. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo kế hoạch và Báo cáo cơ quan chức năng theo yêu cầu.

- Thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, sớm tham mưu kiện toàn Hội đồng PHCTPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Kịp thời triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt công tác TGPL, nhất là TGPL lưu động; công tác bán đấu giá tài sản…

- Tập trung chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về luật sư, các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; triển khai có hiệu quả đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của ngành, trong đó khẩn trương thành lập Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ tư pháp. Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở theo ý kiến phê duyệt của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở. Sắp xếp, chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí nhân sự cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính để đưa đơn vị này sớm đi vào hoạt động..

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết hợp với việc thực hiện NQ TW 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lối làm việc; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chúng ta có quyền tự hào về những thành tích các thế hệ CBCCVC ngành Tư pháp đã nối tiếp dày công tạo nên. Là những người kế thừa và tiếp tục sự nghiệp của thế hệ đi trước, chúng ta luôn trân trọng và không bao giờ được phép quên những đóng góp của các thế hệ đi trước. Với truyền thống tốt đẹp của ngành Tư pháp, chúng ta nguyện tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ của mình, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng ngành Tư pháp tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Mỗi CBCCVC ngành chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, học tập rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để mỗi chúng ta xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ tư pháp phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”.

Trong giờ phút vui mừng, phấn khởi này tôi mong rằng mỗi CBCCVC của ngành Tư pháp tỉnh nhà tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhất trí cao, hợp tác và giúp đỡ nhau, vượt qua mọi thử thách, không ngừng phấn đấu thi đua vì sự nghiệp chung của ngành, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum, tôi xin gửi lời chúc đến quý vị đại biểu, toàn thể CBCCVC ngành Tư pháp lời chúc sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới trong thời gian tới.

Trung Hiếu  
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC