Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179755
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
3/28/2014 8:50:04 AM     

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

I. LÃNH ĐẠO SỞ

II. CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU TỔNG HỢP, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

4. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

5. Phòng Xây dựng và kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật

 

III. CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Phòng Công chứng số 1

2. Phòng Công chứng số 2

3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Quy chế làm việc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp).

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC