Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532164
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
3/28/2014 8:50:04 AM     

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

I. LÃNH ĐẠO SỞ

II. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi Phổ biến pháp luật

4. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Phòng Công chứng số 1

2. Phòng Công chứng số 2

3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

IV. QUY CHẾ

Quy chế làm việc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp).

Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-STP ngày 22/6/2022 của Sở Tư pháp).

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC