Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179844
Số người online: 2
VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL
4/4/2014 8:25:50 AM     
Văn bản chuyên ngành

1. Những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (tải tại đây);

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (tải tại đây);

3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.(tải tại đây);

4. Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. (tải tại đây);

5. Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. (tải tại đây);

6. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ hợp thứ 11 về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. (tải tại đây);

7. Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây);

8. Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tải tại đây);

9. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh KonTum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật. (tải tại đây);

10. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện trên địa bàn tỉnh (tải tại đây);

11. Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (tải tại đây);

12. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (tải tại đây);

 

Đang tiếp tục cập nhật...

Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL  
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC