Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771983
Số người online: 2
VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
5/23/2014 10:39:59 AM     
Văn bản chuyên ngành

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thông tư số 05/2014/TT-BTP (Phụ lục) ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về  việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc  Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC.

Công văn số 1860/UBND-NC ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Kon Tum V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Văn bản số 1425/UBND-NC ngày 6/7/2015 của UBND tỉnh V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan HCNN các cấp trong cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh

Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/09/2014 của Bộ Tư pháp Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Công văn số 309/UBND-NC ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm Phòng Kiểm soát TTHC

Phòng Kiểm soát TTHC  
Bài viết trước:
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC