Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771718
Số người online: 2
VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
5/23/2014 10:43:49 AM     
Văn bản chuyên ngành

A. Lĩnh vực Luật sư:

1. Luật số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 về Luật sư (tải tại đây);

2. Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật luật sư (tải tại đây)

3. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (tại tại đây)

4. Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (tại tại đây)

5. Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư (tại tại đây)

6. Thông tư số 19/2013/TT_BTP ngày 28/11/2013 về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (tại tại đây)

7. Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (tại tại đây)

8. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt đề án “phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (tại tại đây)

9. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 quy định về một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (tại tại đây)

10. Thông tư 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư (tại tại đây)

B. Lĩnh vực Giám định tư pháp

1. Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Luật giám định tư pháp (tải tại đây)

2. Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 03/5/2013 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về Quy định tiêu chuẩn hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn  hóa (tải tại đây);

3. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (tải tại đây)

4. Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (tải tại đây)

5. Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin truyền thông Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông (tải tại đây)

6. Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng chính phủ về Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (tải tại đây).

C. Lĩnh vực công chứng:

1. Luật số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 về công chứng (tải tại đây).

2. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP này 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (tải tại đây).

3. Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 về việc hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (tải tại đây).

4. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên (tải tại đây).

5. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật Công chứng (tải tại đây).

D. Lĩnh vực Quản tài viên:

1. Luật số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 về Luật phá sản (tải tại đây).

2. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định ci tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thành lý tài sản (tải tại đây).

3. Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên (tải tại đây).

E. Lĩnh vực vấn Pháp luật:

1. Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật (tải tại đây).

2. Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật (tải tại đây).

3. Thông tư sso 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008/ và thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp (tải tại đây).

4. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 về sử đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (tải tại đây).

F. Lĩnh vực đấu giá tài sản:

1. Luật số 01/2016/QH14 ngày 16/5/2017 về Đấu giá tài sản (tải tại đây).

2. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết hanh hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản (tải tại đây).

3. Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩn vực đấu giá tài sản (tải tại đây).

4. Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (tải tại đây).

G. Lĩnh vực Hòa giải thương mại:

1. Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của  Chính phủ về hòa giải thương mại (tải tại đây).

2. Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của  Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (tải tại đây).

H. Lĩnh vực Trọng tài thương mại:

1. Luật  số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về Trọng tài thương mại (tải tại đây).

2. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại (tải tại đây).

3. Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại (tải tại đây).

4. Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại (tải tại đây).

Xem thêm Phòng Bổ trợ tư pháp

Phòng Bổ trợ tư pháp  
Bài viết trước:
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC