Đăng nhập
Thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2160120
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tổ chức lập quy hoạch xây dựng
11/6/2019 1:29:03 PM     
Đây là một trong những nội dung nổi bật được điều chỉnh tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng (trừ quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế); quy hoạch chung đô thị mới; các quy hoạch xây dựng khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức lập quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao.

3. UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của mình và của UBND tỉnh, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chung đô thị; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và khu vực trong đô thị mới (trừ quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng); các quy hoạch xây dựng khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. UBND các xã có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

5. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư.

Đồng thời, Quyết định còn quy định các nội dung quan trọng khác, như: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; thực hiện, quản lý quy hoạch xây dựng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2019 và thay thế Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Kim Ngân  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn quy định chung về khen thưởng và hình thức khen thưởng
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Icon  Điều kiện đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm
Icon  Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn
Icon  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Icon  07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Icon  Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC