Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2150478
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11/6/2019 1:31:31 PM     
Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2920/UBND-NNTN về việc triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ngành và đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” tại Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm nghèo tại địa phương theo thẩm quyền; xây dựng giải pháp, mô hình phù hợp với địa bàn; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về di dân, tái định cư, giảm nghèo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở và cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giảm nghèo.

2. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều áp dụng đối với các hộ dân tái định cư là hộ nghèo theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định; chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách thuộc Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định nêu trên.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp các khó khăn, hạn chế và những vướng mắc trong thực tiễn đối với các vấn đề liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện phù hợp với thực tiễn./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tổ chức lập quy hoạch xây dựng
Icon  Hướng dẫn quy định chung về khen thưởng và hình thức khen thưởng
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Icon  Điều kiện đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm
Icon  Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn
Icon  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Icon  07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Icon  Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC