Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763813
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
5/26/2014 4:53:26 PM     
VŨ QUỐC THỊNH
TRƯỞNG PHÒNG
ĐT: 02603863625 - 0914024550
Email: thinhvq.stp@kontum.gov.vn
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

Phòng Xây dựng, kiểm tra và Phổ biến pháp luật có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước của đơn vị.

2. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.      

3. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên ở địa phương để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết.

6. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

7. Tham gia ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

10. Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo.

11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

12. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

15. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

16. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức pháp chế của doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.

17. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật.

18. Tham mưu Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật tại địa phương; thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn.

20. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

21. Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật.

22. Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

23. Hướng dẫn, theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

24. Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

25. Tổ chức việc kiểm tra; hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tham mưu quản lý nhà nước của Phòng. Biên soạn các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

26. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC