Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764377
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
5/26/2014 4:53:56 PM     
NGUYỄN TRUNG HIẾU
CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐT: 0260.3887.855
Email: hieunt.stp@kontum.gov.vn
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG SỞ: Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý của Sở. Xây dựng các Đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ngành.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm, 6 tháng, hàng quý, tháng của Ngành phù hợp chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức phù hợp với nhiệm vụ được phân công của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

3. Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh Tư pháp khác trong Ngành. Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương cũng cố, kiện toàn về tổ chức và cán bộ Phòng Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã.

4. Quy định quy trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc và theo dõi, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Ngành theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các đơn vị thuộc Sở tổ chức.

6. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

8. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn phòng đối với hoạt động của cơ quan Sở; điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại và theo dõi công tác thi đua toàn Ngành.

9. Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Ngành quản lý theo quy định. Thực hiện chế độ công khai tài chính, chế độ tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

10. Quản lý và thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức thuộc Ngành quản lý theo quy định.

11. Tham mưu triển khai các nội dung liên quan công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính; Hệ thống tiêu chuẩn ISO;  nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

12. Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo thực hiện các kế hoạch công tác chung của Ngành.

13. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở; Thừa lệnh điều hành phương tiện công tác, thiết bị phục vụ cơ quan.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ngành do Lãnh đạo Sở giao.

 

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC