Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4772026
Số người online: 2
VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA
5/27/2014 10:09:23 AM     

A. CÔNG TÁC THANH TRA:

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành tư pháp;

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành;

Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành;

B. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Khiếu nại

Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Tố cáo;

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo;

Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Tiếp công dân;

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo;

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị;

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về Quy trình tiếp công dân;

Thông tư 320/2016/TT-BTC, ngày 1412/2016 của Bộ Tài Chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCPquy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành;

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/11/2007 của Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế lập hồ sơ thanh tra, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014;

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​.

C. LĨNH VỰC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Nghị định 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ  hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp và hợp;

D. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác.

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ.

Đang tiếp tục cập nhật...

Thanh tra Sở  
Bài viết trước:
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Icon  VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL - HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC