Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234557
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
5/27/2014 1:51:46 PM     
PHẠM ĐÌNH THANH
GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603862172 - 0982.12.59.59
Email: 
 
VƯƠNG VĂN TUYÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603861149 - 0914209456
Email: vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn
Y HÒA
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603865774 - 0905690169
Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn
TRẦN MINH THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603913543 
Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: (Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 08/5/2020 của Sở Tư pháp)

1. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Giám đốc Sở:

Phụ trách chung, chỉ đạo triển khai toàn bộ hoạt động công tác của ngành; Trực tiếp phụ trách các đơn vị, lĩnh vực nhiệm vụ công tác sau:

1.1. Phụ trách các đơn vị: Văn Phòng Sở, Thanh Tra Sở.

1.2. Thường trực công tác Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum; Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định Tư pháp.

1.3. Phụ trách công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của ngành.

1.4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Ngành.

1.5. Phụ trách công tác: Cán bộ,  Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Ngành, công tác Theo dõi thi hành pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

1.6. Chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.7. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và sự phân công ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.8. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

1.9. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp Thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Ia HD’rai.

1.10. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành theo quy định của pháp luật. Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO.

2. Đồng chí Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở:

Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

2.1. Phụ trách đơn vị: Phòng Hành chính và Bổ Trợ Tư pháp; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Phụ trách lĩnh vực công tác Hành chính và Bổ Trợ Tư pháp.

2.2. Phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Công tác con nuôi; Công tác Lý lịch Tư pháp.

2.3. Phụ trách công tác quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương theo thẩm quyền.

2.4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2.5. Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành.

2.6. Tham gia thẩm định văn bản quy phạm pháp luật khi có đề nghị của phòng chuyên môn, hoặc đề nghị lãnh đạo Sở.

2.7. Theo dõi chỉ đạo công tác Tư pháp các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông;

2.8. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh và các ngành và khi được Giám đốc Sở phân công trong trường hợp có thay đổi, phát sinh.

3. Đồng chí Y Hòa, Phó Giám đốc Sở:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

3.1. Phụ trách đơn vị: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phụ trách lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3.2. Phụ trách Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành.

3.3. Phụ trách Tổ xây dựng xã kết nghĩa Ngọc Linh theo Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh ủy.

3.4. Phụ trách Ban biên tập Tập san tư pháp; Thông tin PBGDPL. Trang Thông tin điện tử của Sở.

3.5. Theo dõi và ký các văn bản liên quan đến công tác Thi đua, khen thưởng, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của Sở.

3.6. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp các huyện: Đắk Glei; Ngọc Hồi.

3.7. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh và các ngành và khi được Giám đốc Sở phân công trong trường hợp có thay đổi, phát sinh.

4. Đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

4.1. Phụ trách đơn vị: Phòng Xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật. Phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

4.2. Phụ trách công tác pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.3. Ký các văn bản tham gia, góp ý xây dựng: Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư...văn bản tham gia góp ý đối với chương trình, kế hoạch... của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

4.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy.

4.5. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh và các ngành và khi được Giám đốc Sở phân công trong trường hợp có thay đổi, phát sinh.

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC