Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764049
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
5/27/2014 1:51:46 PM     
TRẦN MINH THẮNG
GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603862172 
Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn
 
VƯƠNG VĂN TUYÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603861149 - 0914209456
Email: vuongvantuyen-kontum@chinhphu.vn
Y HÒA
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603865774 - 0905690169
Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: (Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 05/5/2022 của Sở Tư pháp)

1. Đồng chí Giám đốc Sở:

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; trực tiếp giữ mối  quan hệ công tác với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách, cụ thể:

1.1. Phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác quốc tế về công tác pháp luật, công tác Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác thi hành án dân sự, công tác thi hành án hành chính ở địa phương theo quy định của pháp luật; Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

1.2. Thường trực công tác Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum; Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định Tư pháp", và danh sách các Ban, Hội đồng ban hành kèm theo Quyết định này.

1.3. Phụ trách công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của ngành.

1.4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng xét, nâng lương đối với công chức, viên chức của Sở; Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở thuộc Sở Tư pháp. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

1.5. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp.

1.6. Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành theo quy định của pháp luật.

1.7. Phụ trách công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin của Ngành; Trang Thông tin điện tử của Sở.

1.8. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp các đơn vị, địa phương, phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai; Đắk Hà.

2. Đồng chí Vương Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở:

Cùng với tập thể lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các mặt công tác của Sở. Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

2.1. Tham gia công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Trực tiếp ký các văn bản tham gia, góp ý xây dựng: Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư... văn bản tham gia góp ý đối với chương trình, kế hoạch... của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

2.3. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh và các ngành theo danh sách các Ban, Hội đồng ban hành kèm theo Quyết định này và khi được Giám đốc Sở phân công.

2.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác các đơn vị, địa phương: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Phòng Công chứng số 1 tỉnh; Phòng Công chứng số 2 tỉnh; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông.

2.5. Các việc khác theo yêu cầu và được phân công.

3. Đồng chí Y Hòa, Phó Giám đốc Sở:

Cùng với tập thể lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các mặt công tác của Sở. Thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị, lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

3.1. Trực tiếp chỉ đạo công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban biên tập Tập san Tư pháp; Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành.

3.2. Tham gia giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, công tác thi hành án hành chính ở địa phương theo quy định của pháp luật; Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

3.3. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh và các ngành theo danh sách các Ban, Hội đồng ban hành kèm theo Quyết định này và khi được Giám đốc Sở phân công.

3.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tại các đơn vị Phòng Xây dựng, kiểm tra và Phổ biến pháp luật (trừ các lĩnh vực đã được phân công cho Giám đốc Sở và đồng chí Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở) và các huyện: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô.

3.5. Các việc khác theo yêu cầu và được phân công.

Lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo.

 

Ban Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ PHỎ BIẾN PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Icon  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tư pháp Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC