Đăng nhập
Thứ 7, ngày 14 tháng 12 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1890224
Số người online: 2
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP
5/27/2014 1:51:46 PM     
PHẠM ĐÌNH THANH
GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603862172 - 0982.12.59.59
Email: 
 
LÊ VĂN CƯƠNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603861149 - 0913475039
Email: levancuong-kontum@chinhphu.vn
Y HÒA
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603865774 - 0905690169
Email: yhoa-kontum@chinhphu.vn
TRẦN MINH THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điện thoại: 02603913543 
Email: tranminhthang-kontum@chinhphu.vn

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đồng chí Phạm Đình Thanh- Giám đốc Sở: Phụ trách chung, chỉ đạo triển khai toàn bộ hoạt động công tác của Ngành; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nhiệm vụ công tác sau:

1.1. Thường trực công tác của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum; Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định Tư pháp;

1.2. Phụ trách công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Ngành;

1.3 Theo dõi, chỉ đạo công tác Thi đua, khen thưởng của Ngành;

1.4. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Ngành;

1.5. Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc;

1.6. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

1.7. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công;

1.8. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của Thành phố Kon Tum; Huyện Sa Thầy; Huyện Ia H Drai;

1.9. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành theo quy định của pháp luật;

1.10. Phụ trách công tác Văn phòng Sở; Thanh tra Sở và Hệ thống chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

2. Đồng chí Trần Minh Thắng- Phó Giám đốc Sở: Được thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng, ủy quyền; Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

2.1. Phụ trách công tác của Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

2.2. Phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.3. Phụ trách công tác pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.4. Phụ trách công tác quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương theo thẩm quyền;

2.5. Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành;

2.6. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông;

2.7. Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và các Ngành khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Lê Văn Cương- Phó Giám đốc Sở: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

3.1. Phụ trách công tác Phòng Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; Phòng Công chứng số 1; Phòng Công chứng số 2;

3.2.Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

3.3. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: KonPlong, Kon Rẫy;

3.4. Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và các Ngành khi được Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Y Hòa- Phó Giám đốc Sở: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

4.1. Phụ trách công tác của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

4.2. Phụ trách Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành;

4.3. Phụ trách Tổ xây dựng xã kết nghĩa Ngọc Linh theo tinh thần Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh uỷ;

4.4. Phụ trách Ban biên tập Tập san tư pháp; Thông tin PBGDPL;

4.5. Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: ĐăkGlei và Ngọc Hồi;

4.6. Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh và các Ngành khi được Giám đốc Sở phân công.

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
Icon  PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
Icon  VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP
Icon  PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Icon  THANH TRA SỞ
Icon  PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC