Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320611
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1/11/2020 10:55:30 AM     
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, nội dung bao gồm: tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương, địa phương.

Đồng thời, tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác cải cách THHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC. Giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp... Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Hình thức thực hiện: (1) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; (2) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...; (3) Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin; (4) Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo, đài để vận động cán bộ, viên chức, Nhân dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tích cực tham gia vào các quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ đề năm an toàn giao thông 2020 - “Đã uống rượu, bia - không lái xe”
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Icon  Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan
Icon  Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Thông báo số 154-TB/TW về phát triển nền Đông y
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC