Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320623
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1/11/2020 11:04:07 AM     
Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó Đề án quy định các nội dung cụ thể, bao gồm:

1. Về tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

- Tại cấp huyện: UBND cấp huyện quyết định thành lập (hoặc tổ chức lại) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện bảo đảm và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng.

- Tại cấp xã: UBND cấp xã quyết định thành lập (hoặc tổ chức lại) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã. UBND cấp xã bảo đảm và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng.

2. Về cơ cấu tổ chức và người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

- Tại cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Trưởng Bộ phận là lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và là đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Các Phòng, ban chuyên môn cấp huyện xây dựng phương án nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, gửi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện cử công chức, viên chức quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Tại cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã có Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận. Trưởng Bộ phận là Chủ tịch UBND cấp xã; Phó Trưởng Bộ phận là Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã là công chức thuộc các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức. Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách nhân sự được cử ra thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

3. Về phạm vi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện có thể tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục của các đơn vị như cấp điện, cấp nước được đưa vào thực hiện tại Bộ phận.

Đề án được phê duyệt nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong hệ thống chính trị về công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy chính quyền "kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”; xây dựng công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Hoàn thành việc tổ chức và đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh vào hoạt động theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ./.

TH  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ đề năm an toàn giao thông 2020 - “Đã uống rượu, bia - không lái xe”
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Icon  Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC