Đăng nhập
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2320583
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh
1/13/2020 1:02:52 PM     
Ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật và đảm bảo thời gian gửi tài liệu theo yêu cầu của HĐND tỉnh, Thường trực HĐNS tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì xây dựng các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp vừa qua; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Xác định nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật, việc chuẩn bị nội dung trình HDND tỉnh là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục; nghiêm túc không để tái diễn tình trạng gửi tài liệu chậm trễ, không đảm bảo chất lượng như tại các kỳ họp vừa qua. Đồng thời, xác định đây là tiêu chí phân loại, đánh giá chất lượng công việc cuối năm của từng ngành, đơn vị.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy định của Trung ương và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký, bổ sung các nội dung trình kỳ họp thường lệ hoặc kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

a. Trong trường hợp đã xác định nội dung trình HĐND tỉnh không phải là văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký, bổ sung nội dung trình kỳ họp (trong đó, nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết; thời gian dự kiến trình; hình thức của văn bản…). Trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của Sở Tư pháp để xác định nội dung trình là văn bản quy phạm pháp luật hay không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Trong trường hợp đã xác định nội dung trình HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết (trong đó, lưu ý tùy vào tính chất của Nghị quyết để tham mưu UBND tỉnh hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Điều 117 Luật Ban hành văn bản pháp luật).

b. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội HĐNDn tỉnh triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết số 629/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c. Đối với các trường hợp quy định tại Điều 146 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 147 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và thời gian đã xác định; không đợi đến khi có Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung nội dung trình hoặc hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và chỉ đạo của UBND tỉnh mới triển khai công tác chuẩn bị như trong thời gian qua. Trong đó:

a. Đối với các văn bản trình không phải là quy phạm pháp luật, cơ quan được giao chủ trì chủ động xây dựng báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

b. Đối với nghị quyết trình HĐND tỉnh là quy phạm pháp luật, cơ quan được giao chủ trì thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; hoàn thiện và gửi hồ sơ về UBND tỉnh để chuyển đến các thành viên UBND chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày UBND họp theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sau cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Trường hợp đột xuất, không tổ chức cuộc họp, cơ quan được giao chủ trì khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh không quá 05 ngày làm việc (thời gian cụ thể do UBND tỉnh xem xét, quyết định), trước khi hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

c. Đối với nội dung phải trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, trước khi trình HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo và tham mưu UBND tỉnh theo đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

d. Hồ sơ trình và thể thức, kỹ thuật trình bày phải đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đối với nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) và theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/8/2019 về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản pháp luật, đảm bảo đáp ứng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; nắm rõ quy trình xây dựng, soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thành lập, kiện toàn tổ chức ban pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

5. Giao Sở Tư pháp định kỳ hằng năm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm phạm luật của HĐND, UBND. Thẩm định các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và nội dung trình HĐND tỉnh, đảm bảo chất lượng, thời gian và quy định của pháp luật.

6. Giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

7. Kể từ năm 2020 trở đi, đối với các cơ quan, đơn vị có nội dung được xác định tại Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về thời gian, tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh, gửi hồ sơ chậm hoặc chất lượng không đảm bảo, phải điều chỉnh bổ sung dẫn đến trình chậm do yếu tố chủ quan của đơn vị; có nội dung đảm bảo điều kiện để trình HĐND tỉnh nhưng không kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đăng ký, bổ sung hoặc hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thì không được xem xét, khen thưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong năm đó; trường hợp vi phạm 02 lần trong 01 năm thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trừ một số nội dung do phải chờ ý kiến của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các trường hợp đặc biệt khác do UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung trên.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Kiểm tra, rà soát hồ sơ trình của các đơn vị trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ trình đảm bảo, tham mưu UBNDn tỉnh tổ chức cuộc họp (đưa vào Phiên họp thường kỳ hoặc tổ chức cuộc họp bất thường) để cho ý kiến hoặc tham mưu UBND cho phép lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên UBND tỉnh trong trường hợp đột xuất, không tổ chức cuộc họp đối với các nội dung trình HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp hồ sơ trình không đảm bảo quy định, chuyển trả hồ sơ cho cơ quan chủ trì và nêu rõ lý do bằng văn bản.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấn chỉnh đối với các trường hợp có nội dung trình chậm trễ, chưa đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng đến tiến độ gửi tài liệu để phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Icon  Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
Icon  Chủ đề năm an toàn giao thông 2020 - “Đã uống rượu, bia - không lái xe”
Icon  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC