Đăng nhập
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2652916
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
1/14/2020 8:30:05 AM     
Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong công tác PCTN trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian đến; đồng thời làm cơ sở để các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung triển khai thực hiện bao gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, báo chí và phương tiện truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Chú trọng quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, pháp luật về PCTN, tập trung vào các nội dung: Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/017 của Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Thực hiện nghiêm túc Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Thứ hai, tăng cường công tác phòng ngừa hành vi tham nhũng:

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêuc huẩn; trả lương qua tài khoản.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN; quan tâm hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PTCN.

Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định về PCTN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về PTCN tại các đơn vị được thanh tra, góp phần đưa công tác PCTN đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, phát hiện tham nhũng:

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, cụ thể như sau:

Tăng cường thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội tại địa phương... Qua đó, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ đối với vụ việc sai phạm nghiêm trọng.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành, huyện, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị. Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh để các cơ quan, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ:

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền. Chú trọng nhiệm vụ bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong cơ quan nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Thừa phát lại không được kiêm nhiệm Công chứng viên, Luật sư
Icon  Trách nhiệm của Nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý và tham gia hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh” năm 2020 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh
Icon  Hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Icon  Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Icon  Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC