Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532062
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và chế độ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2/28/2020 10:07:21 AM     
Ngày 26/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 538/UBND-KTTH về việc thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và chế độ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung, công việc đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Đối với các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm thảo luận tập thể và quyết định theo đa số của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chuẩn bị nội có trách nhiệm: Báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đưa vào chương trình phiên họp thường kỳ hằng tháng, phiên họp chuyên đề hoặc họp đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận và xem xét quyết định các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo, đề xuất gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 hằng tháng đối với phiên họp thường kỳ, trước 07 ngày đối với phiên họp chuyên đề hoặc họp đột xuất; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp phải trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nội dung, trình bày và tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia tại phiên họp. Nội dung trình phiên họp phải đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, gồm toàn văn dự thảo tờ trình, báo cáo, đề án...; báo cáo tóm tắt nội dung trình, nội dung gợi ý thảo luận và những nội quan trọng hoặc nội dung còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến tại phiên họp; Đối với một số nội dung, vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận, biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc biểu quyết của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến.

b) Đối với việc tham dự các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tham gia các phiên họp; trường hợp bận công tác đột xuất thì phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) việc cử cấp phó của người đứng đầu tham dự chậm nhất trước 01 ngày diễn ra phiên họp; Cử bộ phận chuyên môn có liên quan phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình, ghi Biên bản và dự thảo thông báo kết quả đối với nội dung trình phiên họp.

2. Giao Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình tự, hồ sơ tổ chức các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu thông báo, thông tin kịp thời kết quả phiên họp đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định; Khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Bổ sung quy định điều kiện công bố hết dịch COVID-19
Icon  UBND tỉnh Kon Tum công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương
Icon  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.
Icon  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Icon  Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2019
Icon  Không được uống rượu, bia trong công viên
Icon  Kiểm soát tải trọng xe năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Không được khai thác cát, sỏi lòng sông vào ban đêm
Icon  Triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC