Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2234488
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
5/11/2020 6:54:26 AM     
Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 1555/KH-UBND Thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020.

Theo đó, nội dung kế hoạch yêu cầu thực hiện:

1. Tuyên  truyền, đẩy  mạnh  công  tác “Dân vận khéo” đối  với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cá nhân điển  hình “Dân vận khéo” hướng  vào  việc  thực  hiện  nhiệm  vụ chính  trị trọng tâm  của ngành, địa phương, đơn vị; chú  trọng  các  mô  hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa khu dân cư và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày  15/5/2016 của Bộ Chính  trị (khóa  XII); chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương châm hành động  của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm  chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quảˮ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức thực hiện; Xác định năm 2020 là năm tiếp  tục tăng cường đẩy  mạnh  thực  hiện  công  tác Dân vận chính quyền, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là vận động người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời, trung thực với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe của cá nhân và những người xung quanh khi có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh CoVid-19.

3. Tiếp  tục tập trung đổi  mới,  nâng  cao  chất lượng thực  hiện  có  hiệu  quả Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 21/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu  quả công  tác  Dân  vận  của cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 16-CT/TTg  ngày  16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới" và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc  xây  dựng  và  thực  hiện  Quy  chế dân  chủ ở cơ sở theo  Kết  luận  số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy  thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong  nội  bộ gắn  với  việc  triển khai  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trong xử lý đơn thư và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt những vụ việc, khiếu kiện phức tạp, đông ngời, kéo dài, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng,  chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với Nhân dân, doanh nghiệp. Thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi  triển khai các  dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết  định  số 02/2015/QĐ-UBND  ngày  22/01/2015  của UBND tỉnh về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm  dân  tin”. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực sở trường, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với Nhân dân,vi phạm quy chế, quy định làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học
Icon  Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Các giải pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thực hiện Kết luận số 1222-KL/TU ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Icon  Hướng dẫn chi tiết điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Icon  Bỏ quy định về giãn cách hành khách trên ô tô, máy bay từ 07/5
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
Icon  07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Icon  Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC