Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2153186
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
5/19/2020 10:14:07 AM     
Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1693/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1058-CV/TU ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số171-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số118-KH/TU ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm qua  kết  quả kiểm  tra  của Đoàn Kiểm  tra  số 1156  của Ban Bí thư Trung ương Đảng" và Công văn số 3314/UBND-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch số118-KH/TU của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và các quy định của Trung ương và của tỉnh về nêu gương.

2. Tiếp  tục cải  tiến, đổi  mới phương thức lãnh đạo theo hướng  sát việc,  sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu,  nhất  là  trách  nhiệm  trong  việc tiếp xúc, đối  thoại với Nhân  dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

3. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các văn bản, quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

4. Thực  hiện  tốt  công  tác  quản lý,  rà  soát sắp  xếp, bố trí  cán bộ theo đúng Quy định số 950-QĐ/TU ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn  số 34-HD/BCS  ngày  28/01/2019 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019  của Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; ....

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực./.

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020.
Icon  Phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum.
Icon  Kết quả tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
Icon  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Icon  Công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, phó thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố năm 2020
Icon  Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù trong thời gian nghỉ dịch
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua Năm dân vận khéo 2020.
Icon  Thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, số 211 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC