Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532114
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tiếp tục thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".
7/22/2020 10:27:14 AM     
Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 2624/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".

Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”, nhìn chung các cấp, các ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước... Tuy nhiên, một số nhiệm vụ Đề án chậm được triển khai; việc triển khai công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa được thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp…do đó hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Để khắc phục hạn chế nêu trên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau: (a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nội dung Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 981-CV/TU ngày 17/01/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh; (b) Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi, các dân tộc rất ít người; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; chính sách vay chương trình tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng chính sách xã hội, các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; (c) Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (d) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án. Trong đó lưu ý: Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, dân tộc thiểu số rất ít người, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng; tổ chức xây dựng mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình tiêu biểu ở các địa phương...

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ban Dân tộc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp./.

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật bị phạt tới 40 triệu đồng
Icon  Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021
Icon  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch
Icon  Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Icon  Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Icon  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020.
Icon  Một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.
Icon  Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
Icon  Bộ Tư pháp lùi thời gian Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC