Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532186
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL.
7/29/2020 2:39:43 PM     
Ngày 28/7/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 749/CV-HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố thực hiện các nội dung liên quan sau:

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao ban hành văn bản (riêng hoặc lồng ghép) phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Xác định nội dung, hình thức phổ biến các Luật, Nghị quyết đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Trong đó, về nội dung, tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương bằng hình thức như: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương (hoặc cung cấp đường link của Cổng TTĐT cơ quan chủ trì soạn thảo Luật, Nghị quyết; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật) để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Tổ chức hoặc lồng ghép hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần các Luật, Nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý, tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về việc thực hiện pháp luật.

2. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành văn bản triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

3. Tổ chức triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013; Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2013…, tập trung thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư và hành nghề luật sư trong tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động luật sư; tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức hoạt động của luật sư đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn Luật sư Việt Nam; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật; Tổ chức triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/10/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định này./.

 

Kim Xuân  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép
Icon  Sở Tư pháp hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)
Icon  Phải thực hiện khai báo y tế đối với người dân đã đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 07 tháng 7 năm 2020
Icon  Tiếp tục thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".
Icon  Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật bị phạt tới 40 triệu đồng
Icon  Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021
Icon  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch
Icon  Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.
Icon  Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Icon  Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC