Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763780
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9/4/2020 8:14:08 AM     
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4742/BKHĐT-GSĐTĐT ngày 23 tháng 7 năm 2020, ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3294/UBND-KTTH để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư:

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Giám sát đánh giá đầu tư và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Tiếp tục cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin dự án trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin theo quy định này thay thế cho việc báo cáo giấy định kỳ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Trường hợp các đơn vị, chủ đầu tư chưa đăng ký mở tài khoản sử dụng khẩn trương đăng ký theo hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Triển khai có hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng đã được Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn tại Công văn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 7 năm 2016.

- Tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được tiếp cận, nghiên cứu thông tin các dự án, công trình sẽ thi công trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng đúng pháp luật; tổ chức tập huấn, tọa đàm trao đổi rút kinh nghiệm; đồng thời rà soát, kiện toàn lại Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư; các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định; hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời cập nhật trên Hệ thống thông tin theo đúng quy định của Bộ, ngành Trung ương. Tổng hợp danh sách các đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ), xử lý theo quy định.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm, đánh giá bình xét thi đua đối với các đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 71 của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
Icon  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Icon  Các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, không được chủ quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 06/9
Icon  Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Icon  Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Icon  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020)
Icon  Hình thành nếp văn hóa đeo khẩu trang nơi công cộng trong điều kiện có dịch bệnh
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung liên quan đến ban hành quy định về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC