Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764430
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
9/4/2020 8:26:14 AM     
Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL bao gồm các nội dung sau:

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật.

Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan; tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho HĐND, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan, đơn vị của HĐND và UBND các cấp.

2. Rà soát, xây dựng VBQPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các VBQPPL để phù hợp với Luật.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật VBQPPL; rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các VBQPPL cho phù hợp với Luật.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; biên soạn sách, tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL về Luật năm 2020; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp để có biện pháp bố trí cán bộ đủ năng lực làm công tác này; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

5. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành VBQPPL và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương mình./.

Huệ Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
Icon  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Icon  Các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, không được chủ quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025
Icon  Hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 06/9
Icon  Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Icon  Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Icon  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020)
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC