Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176944
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
11/10/2020 12:57:35 PM     

Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thống kê số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình theo biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/01/2020  đến ngày 31/10/2020.

Số liệu thống kê đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 14/11/2020 (kèm bản điện tử vào hộp thư: vanbanphapquystp@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

File đính kèm:

Biểu mẫu thống kê.

Phòng Xây dựng, Kiểm tra và TDTHPL  
Bài viết trước:
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Icon  Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
Icon  Xin ý kiến đối với Dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2020
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021
Icon  Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020
Icon  Lịch công tác từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC