Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3179786
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
11/17/2014 10:53:08 AM     

Để việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2014 được triển khai thực hiện đúng hướng dẫn và thời gian quy định, Văn phòng Sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2014 như sau:

- Đối tượng thực hiện là công chức và viên chức theo quy định. Các công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý thực hiện theo hướng dẫn cụ thể ở mục cuối tại phần II của Công văn số 2067/SNV-CCVC

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của đơn vị mình quản lý.

- Hồ sơ nhận xét, đánh giá công chức, viên chức năm 2014 của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở gồm: Phiếu tự nhận xét, đánh giá của từng công chức, viên chức trong đơn vị (đã có quyết định xếp loại của Lãnh đạo đơn vị, trừ công chức là Lãnh đạo đơn vị); biên bản họp đơn vị; Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo tính công bằng, toàn diện, sát trình độ, năng lực, phẩm chất của mỗi công chức, viên chức và gửi kết quả, hồ sơ về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo./.

Văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu tổng hợp (tải tại đây).

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Tiến hành tổng hợp, thống kê số liệu công chức các Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Icon  Hướng dẫn báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thống kê tư pháp trong một số lĩnh vực.
Icon  Công văn đề nghị báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014.
Icon  Công văn đề nghị báo cáo thống kê tư pháp năm 2014.
Icon  Hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Icon  Hướng dẫn sử dụng eOffice
Icon  Đề nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC