Đăng nhập
Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3951526
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
11/13/2020 1:31:58 PM     
Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu chính; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân; bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; qua đó, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, ngày 13/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4267/UBND-KGVX để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trên cơ sở Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum của đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020), thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thông qua các hình thức như: tuyên truyền trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính (chú trọng tư vấn cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay vì nhận trực tiếp); treo băng rôn, pano; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; qua tờ gấp kèm theo phiếu hẹn, kết quả thủ tục hành chính...

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xây dựng nội dung và tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, hướng dẫn và cung cấp nội dung tuyên truyền cho UBND cấp xã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Rà soát Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, qua đó bổ sung chức năng “Chọn dịch vụ Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích” theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (qua đó xem xét bổ sung thêm trường “Nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích”). Đồng thời, để thuận lợi cho các sở, ban ngành, địa phương trong công tác chấm điểm cải cách hành chính của đơn vị cũng như của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ có biện pháp để các đơn vị, địa phương thống kê được số lượng thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (đối với các thủ tục hành chính được Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả).

Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính, thực hiện tư vấn, khuyến khích tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao tỷ lệ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời thực hiện các biện pháp tuyên truyền nêu tại mục 1.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

4. Đề nghị Báo Kon Tum

Phối hợp với Bưu điện tỉnh, tăng cường xây dựng, đăng tải các bài viết về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó chú trọng đến nội dung về an toàn, an ninh của dịch vụ.

5. Bưu điện tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân thông qua hội nghị tập huấn, sự kiện, băng rôn, pano, tờ rơi, tin nhắn, qua phương tiện thông tin đại chúng... Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm phục vụ. Đồng thời niêm yết công khai Bảng giá cước của dịch vụ tại các điểm phục vụ (bao gồm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp).

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân. Qua đó cung cấp, phổ biến Bảng giá cước của dịch vụ đến bộ phận một cửa của huyện, xã để kịp thời nắm bắt để tư vấn, hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ.

Đảm bảo 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả qua bưu chính công ích không bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng. Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ theo quy định tại điều 11 Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng các chuyên muc, bài viết tuyên truyền về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đảm bảo hệ thống kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện, truy xuất được các trường thông tin gồm: tên thủ tục hành chính; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trả kết quả; tên cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhằm phục vụ công tác thống kê, báo cáo chấm điểm cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Có biện pháp đóng gói, niêm phong hồ sơ kết quả thủ tục hành chính khi có tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại các sở, ban ngành, địa phương, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, đảm bảo an toàn, an ninh.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Chú trọng việc phổ biến vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai
Icon  Triển khai đặt lịch khám qua điện thoại, website để phòng Covid-19
Icon  Bãi bỏ quy định tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi xét khen thưởng đối với tập thể
Icon  Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan
Icon  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Icon  Trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ bị mất nhà do bão số 9
Icon  Bộ Tư pháp chỉ đạo tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan
Icon  Quy định mới về số biên chế công chức tối thiểu để thành lập phòng thuộc Sở
Icon  Hình thức xử lý cán bộ, công chức kê khai tài sản gian dối
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC