Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764004
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
11/20/2020 10:25:06 AM     
Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4335/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành, trong đó, lưu ý một số nội dung như sau:

1. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo nguyên tắc, điều kiện theo các quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

2. Xây dựng và thực hiện theo thẩm quyền phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định.

3. Về Hội đồng quản lý trongđơn vị sự nghiệp công lập: Rà soát Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất kiện toàn lại theo đúng quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP; Đối vớicác đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2020/NĐ-CP,trường hợp cần thiếtphải thành lập Hội đồng quản lý, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có Văn bản báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thành lập Hội đồng quản lý theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực (Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng của đơn vị).

- Về số lượng người làm việc: Các đơn vị không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP phải tiến hành xây dựng đề án tổ chức lại đơn vị theo quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến.

- Về số lượng cấp phó: Các đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng cấp phó quy định tại Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 12 tháng phải sắp xếp số lượng cấp phó của đơn vị theo đúng quy định.

- Trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó so với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP./.

 

Thu Sang  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Icon  Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Icon  Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị để triển khai, tập huấn kiến thức pháp luật một số nội dung cơ bản về pháp luật công chứng, chứng thực
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn pháp luật về hộ tịch
Icon  Tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Icon  Chú trọng việc phổ biến vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai
Icon  Triển khai đặt lịch khám qua điện thoại, website để phòng Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC