Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764039
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
11/25/2020 9:49:20 AM     
Ngày 23/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó, phê duyệt Danh mục, lộ trình của 259 dịch vụ công trực tuyến (75 dịch vụ công mức độ 3 và 184 dịch vụ công mức độ 4)thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối, tích hợp danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ban hành tại Điều 1 Quyết định số 806/QĐ-UBND trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo cho quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, đáp ứng yêu cầu công khai tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tích cực phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Quyết định này kể từ ngày ký./.

Xuân Viễn  
Bài viết trước:
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
Icon  Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Icon  Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Icon  Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Icon  Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2
Icon  Sớm để người dân được tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19
Icon  Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC