Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532140
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
12/7/2020 8:16:35 AM     
Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4514/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu chung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Để đạt được mục tiêu chung nêu trên, Kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Hiện đại hóa hành chính; (7) Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong đó, đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp cải cách thể chế có các nội dung chính sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ năm 2021.

Kế hoạch cũng giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch/bảng phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Riêng đối với Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế; trực tiếp theo dõi, tham mưu, chịu trách nhiệm về kết quả các chỉ số thành phần "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh" thuộc Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh
Icon  08 khoản chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Icon  Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon  Quy định mới về thời gian tập sự đối với công chức
Icon  Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi công chức
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.
Icon  Bỏ một số điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Icon  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC