Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532052
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
2/22/2021 7:51:36 AM     
Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 596/UBND-NC về việc tổng kết tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Công an tỉnh; Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế và Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016  của Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Nội dung tổng kết theo mẫu Đề cương hướng dẫn báo cáo kèm theo Văn bản số 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp (có gửi văn bản kèm theo). Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: Từ khi Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 15/11/2013) đến ngày 31/12/2020. Hình thức tổng kết: Tổ chức tổng kết bằng hình thức tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27/02/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp trước ngày 05/3/2021.

Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo việc cách ly tập trung 14 ngày
Icon  Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021.
Icon  Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC