Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532116
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
2/22/2021 7:53:19 AM     
Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 595/UBND-NC về việc tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017); cụ thể như sau:

- Phạm vi tổng kết: Từ ngày 19 tháng 7 năm 2013 (từ thời điểm Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (thời điểm lấy số liệu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020). Tổng kết, đánh giá toàn bộ các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017) trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nội dung tổng kết: Thực hiện theo mẫu Đề cương Báo cáo tổng kết ban hành kèm theo Văn bản số 369/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp (có văn bản gửi kèm theo). Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích thật xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017).

- Hình thức tổng kết: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết bằng hình thức rà soát, tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27 tháng 02 năm 2021.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tiến hành tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017) trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 3 năm 2021. Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Văn Nhân  
Bài viết trước:
Icon  Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo việc cách ly tập trung 14 ngày
Icon  Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021.
Icon  Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-HĐPH ngày 08/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Icon  Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Kon Tum
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thăm và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại xã kết nghĩa Ngọc Linh.
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC