Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763920
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
4/19/2021 8:06:05 AM     
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1242/UBND-NC ngày 17/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác thi hành pháp luật.

Theo đó, để triển khai Văn bản số 2426/VPCP-PL ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao tại Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2124/UBND-NC ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ; chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của mình, bảo đảm việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

 - Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Khắc phục các hạn chế, bất cập, bố trí hợp lý kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm từng bước cải thiện điều kiện bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 3779/UBND-NC ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung trên; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
Icon  Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Icon  Trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật
Icon  Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Icon  Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon  Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC