Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764305
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh
4/23/2021 2:49:35 PM     
Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum đạt 41,62 điểm, đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố (tăng 04 bậc so với năm 2019); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum đạt 62,02 điểm, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi so với năm 2019).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 165-TB/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021) và Văn bản số 852-CV/VPTU ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc lùi thời gian trình Nghị quyết về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nhất là nâng cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Phấn đấu trong năm 2021, kết quả của 03 Chỉ số trên tăng 10 bậc (Chỉ số PAPI xếp thứ 43/63; Chỉ số PAR INDEX 49/63; Chỉ số PCI 46/63 tỉnh, thành phố) so với năm 2019.

2. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chính về theo dõi, triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đưa kết quả thực hiện các Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là 01 tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020. Trên cơ sở đó, tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2021.

- Trước ngày 20 tháng 02 hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chính về theo dõi, triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị và trên cơ sở dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

- Đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020. Trên cơ sở đó, tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2021.

- Duy trì, nâng cao nhóm các chỉ số thành phần có kết quả tốt; tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành phần có kết quả thấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; rà soát, phân tích từng chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xác định trách nhiệm và giao nhiệm vụ theo dõi, thực hiện phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại của các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị, địa phương chậm trễ, yếu kém; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trước ngày 20 tháng 02 hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (2) tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và công bố xếp hạng chỉ số DDCI đối với các sở, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh./.

 

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới
Icon  Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon  Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
Icon  Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Icon  Trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật
Icon  Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Icon  Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC