Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4757210
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
5/31/2021 2:02:08 PM     

Thực hiện Công văn số 1550/BTP-VP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021. Để chuẩn bị cho việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện báo cáo với một số nội dung sau:

1. Về nội dung báo cáo: - Cần bám sát các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 01/CTr-STP, ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp Chương trình công tác tư pháp năm 2021 của Sở Tư pháp.

- Tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021;

- Những hạn chế, vướng mắc trong công tác; nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp (nếu có), các đơn vị rà soát, tập hợp các kiến nghị và tổng hợp thành một phụ lục riêng kèm theo báo cáo.

 2. Thống kê số liệu: Thống kê số liệu được thực hiện theo 13 biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

3. Hình thức và cơ cấu báo cáo: Báo cáo cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng, mạch lạc, bố cục hợp lý; tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai công tác; có minh chứng cụ thể (Đối với số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố cần tổng hợp cả ở cấp huyện và cấp xã; Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở cần nêu rõ các văn bản đã tham mưu UBND tỉnh, các văn bản UBND tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện các nội dung công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021). Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/5/2021.

4. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của các đơn vị địa phương bằng văn bản được gửi về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) và đồng thời gửi bản file điện tử (qua hộp thư điện tử: huyenptt@kontum.gov.vn) trước ngày 14/6/2021, để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu./.

File đính kèm:................................................

Công văn 1550/BTP-VP.

Đề cương báo cáo.

Văn phòng Sở  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Icon  Đề nghị báo cáo thống kê về tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế
Icon  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" năm 2020
Icon  Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC