Đăng nhập
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4771972
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
MỘT SỐ HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
6/1/2021 10:10:43 AM     
Thời gian vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum nhận được một số phản ánh có liên quan đến công tác đấu giá tài sản. Để giải đáp một số thắc mắc của các cá nhân, tổ chức, Sở Tư pháp xây dựng bộ câu hỏi giải đáp có liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản nhằm mục đích phổ biến cho các cá nhân, tổ chức biết và nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Cụ thể như sau:

Câu 1. Hỏi: Luật quy định quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá như thế nào?

Đáp:

1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây:

a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá;

b) Tham dự cuộc đấu giá;

c) Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

d) Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật này; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

đ) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về dân sự;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;

b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;

c) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Câu 2. Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

 

Câu 3. Những trường hợp nào không được tham gia đấu giá tài sản?

Đáp:

a. Trường hợp thứ nhất: Những người không được tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản (Ví dụ: Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản…).

b. Trường hợp thứ hai: Người tham gia đấu giá phải đáp ứng được điều kiện do pháp luật quy định (Ví dụ: người tham gia đấu giá đất, phải có điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 119 của Luật Đất đai; người tham gia đấu giá khoáng sản phải có điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 19 của Nghị dịnh số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ…). Không phải điều kiện do người có tài sản hoặc tổ chức đấu giá đặt ra.

 

Câu 4. Người có tài sản có được đặt ra điều kiện để hạn chế khách hàng hoặc lựa chọn khách hàng tham gia đấu giá không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đấu giá tài sản thì ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá.

Luật đấu giá tài sản quy định khi xử lý tài sản mà bắt buộc phải đấu giá, thì người có tài sản có quyền tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá tải sản mà không quy địnhlựa chọn khách hàng tham gia đấu giá.

Phòng Hành chính và BTTP  
Bài viết trước:
Icon  Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19
Icon  Cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.
Icon  Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoạt động tụ tập đông người không đúng quy định
Icon  Phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần
Icon  Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật
Icon  Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chổng dịch bệnh Covid-19
Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp lý
Icon  Danh mục trang thiết bị thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC