Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763677
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
8/18/2021 3:53:24 PM     
Ngày 18/8/2021, Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

1. Thông tin, truyền thông về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg: Viết, đăng tải các tin, bài; xây dựng, tổ chức thực hiện các tọa đàm, chương trình truyền thông về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, tập trung vào mục đích, ý nghĩa, những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Quyết định; Thông tin về việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg trên toàn quốc.

2. Ban hành thể chế, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Ban hành Công văn chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong triển khai thực hiện Quyết định; Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (thay thế Thông tư số 07/2017/TT- BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuấn tiếp cận pháp luật)

3. Xây dựng tài liệu, tổ chức quán triệt, tập huấn việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Xây dựng các tài liệu, chuyên đề, bài giảng được số hóa nhằm quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định, trọng tâm là các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuấn tiếp cận pháp luật; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu công tác đánh giá, công nhận xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Xây dựng, hướng dẫn vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Xây dựng, hoàn thiện, vận hành, áp dụng phần mềm phục vụ quản lý, chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (hợp phần trong nhiệm vụ xây dựng cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật); Tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng phần mềm quản lý, chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Tham mưu các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg: Tham mưu các giải pháp hỗ trợ địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung và nhiệm vụ được giao trong Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý; Tham mưu thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dụng, triển khai mô hình xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vưóng mắc cho địa phương theo thẩm quyền trong tổ chức thực hiện Quyết định (nếu có).

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Tổng hợp, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg: Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định.

Đồng thời, giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được phân công theo Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19
Icon  Chính phủ khuyến khích địa phương ban hành thêm chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Icon  Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 tại cơ quan, đơn vị
Icon  Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Icon  Thêm trường hợp người lao động được Công đoàn hỗ trợ vì Covid-19
Icon  Công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng
Icon  Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC