Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532053
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư
8/23/2021 3:34:46 PM     
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn ngành Tư pháp đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhằm tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đóng góp vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngày 06/8/2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCS thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TVV ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp.

Tại Kế hoạch này nêu rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện bao gồm:

1. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện

- Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành Tư pháp tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là trong Hệ thống THADS. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện phòng, chống tham nhũng; phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng cũng như về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và các nhiệm vụ có liên quan tại cơ quan, đơn vị mình.

- Công tác truyền thông: Tăng cường công tác truyền thông nhằm tuyên truyền, phô biến rộng rãi nội dung Chỉ thị và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, qua đó tạo sự đồng thuận, sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc đề xuất, ban hành cơ chế, giải pháp, giám sát thực hiện Chỉ thị; kịp thời thông tin, lan tỏa những cách làm hay, mô hình triển khai hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp

- Nghiên cứu, tổng kết thi hành Luật THADS năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014 gắn với xác định các nội dung cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

- Nghiên cứu, xác định những vấn đề cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong giai đoạn thi hành án.

- Sơ kết, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, vướng mắc pháp luật trong thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập, vướng mắc về pháp luật trong thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp liên quan đến công tác thu hồi tài sản.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội.

- Phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự và các quy định pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong truy nguyên, truy tìm, kê biên, xử lý tài sản kê biên từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn kết thúc thi hành án.

- Lập đề nghị xây dụng dự án Luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

- Rà soát, hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp và pháp luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật; tích cực xác minh, xử lý các tài sản kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong truy tìm, truy thu tài sản; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án

- Tiếp tục rà soát toàn bộ các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tổ chức thi hành hiệu quả, không ngừng nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án theo đúng quy định của pháp luật

- Phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan tổchức tổng kết việc thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác THADS; hoàn thiện, cập nhật những vấn đề mới, bảo đảm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa liên ngành Trung ương và địa phương đối với công tác kê biên, phong tỏa, xử lý tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

-  Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế xử lý trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

- Tăng cường phải hợp giữa Bộ Tư pháp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi trên địa bàn.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, phát huy hiệu quả của cổng thông tin điện tử quốc gia về bán đấu giá tài sản nhất là bản đấu giá tài sản thi hành án, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động này; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đấu gáả trực tuyến tài sản thi hành án.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhất là công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành Tư pháp

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp, giai đoạn 2020 - 2025.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là công tác thẩm định giá, bán đấu giảá tài sản thi hành án.

- Tăng cường công tác thanh tra đối với việc bán đấu giá tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong việc kiểm sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự, bảo đảm đủ về số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức; quản lý thực thi công vụ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương đối với công chức trong Hệ thống THADS, nhất là đội ngũ Chấp hành viên.

- Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; Tuyển dụng đủ biên chế;  Xây dựng hoàn thiện Quy hoạch cán bộ của hệ thống THADS; Rà soát, điều chỉnh hợp lý cơ cấu Chấp hành viên của toàn Hệ thống THADS; Thực hiện thi tuyển, thi nâng ngạch Chấp hành viên, các ngạch công chức khác của Hệ thống THADS; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch công chức và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản, tham gia xây dựng và hoàn thiện các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước, phối họp với các bộ ngành có liên quan trong xác minh xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế ủy thác tư pháp về thi hành án và các cơ chế khác để đảm bảo thu hồi tối đa tài sản ở nước ngoài của người phải thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Phối hợp với các bộ ngành có liên quan trong xác minh xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài.

- Tăng cường hợp tác quốc tế để học tập, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

7. Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, các cấp ủy, tố chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

- Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, các cẩp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ ngày 19/11/2019 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch 192 - KH/BCĐTW./.

Quỳnh Nguyễn  
Bài viết trước:
Icon  Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Icon  Cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh.
Icon  Xem xét, ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Icon  Trạm y tế lưu động trực cấp cứu 24/7
Icon  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
Icon  Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
Icon  Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Icon  Chính quyền địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch Covid-19
Icon  Một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC