Đăng nhập
Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4047123
Số người online: 2
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022
12/15/2021 9:34:20 AM     

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2022

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;

Sở Tư pháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Tư pháp  năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phân công tiếp công dân định kỳ hàng tháng

 

Stt

Ngày, tháng, năm

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp

 

Lãnh đạo Thanh tra

Sở Tư pháp

Ghi chú

01

25/01/2022

(Thứ Ba)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

02

25/02/2022

(Thứ Sáu)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

03

25/03/2022

(Thứ Sáu)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

04

25/04/2022

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

05

25/05/2022

(Thứ Tư)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

06

27/06/2022

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

07

25/7/2022

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

08

25/8/2022

(Thứ Năm)

 

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

09

26/9/2022

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

10

25/10/2022

(Thứ Ba)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

11

25/11/2022

(Thứ Sáu)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

12

26/12/2022

(Thứ Hai)

Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra

 

 

         

2. Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng Tiếp công dân. Địa chỉ: Tầng 2,  Toà  nhà  A Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Điện thoại: 02603.910.603.

3. Thời gian tiếp công dân:

          - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

Giám đốc Sở (hoặc ủy quyền Phó Giám đốc Sở) tiếp công dân đột xuất theo quy định khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Trong trường hợp, Chánh Thanh tra Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ với Lãnh đạo Sở thì phân công công chức Thanh tra Sở tiếp công dân.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp.

BBT  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án: “Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế
Icon  Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
Icon  Thông báo thay đổi địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Icon  Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Icon  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020
Icon  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC