Đăng nhập
Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4532215
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
6/16/2022 9:23:57 AM     
Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BTP.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra các hoạt động thực hiện chính sách TGPL đối với người cao tuổi thuộc diện được TGPL, bao gồm:

(1) Rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách TGPL đối với người cao tuổi: Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách TGPL đối với người cao tuổi.

(2) Bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác TGPL: Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác TGPL về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

(3) Thực hiện TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính: Thực hiện vụ việc TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đặc biệt trong các vụ việc người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, bị ngược đãi.

(4) Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính

- Truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với người cao tuổi; tổ chức điểm truyền thông trực tiếp về TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lồng ghép việc truyền thông TGPL và quyền được TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người cao tuổi ở địa phương, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người cao tuổi sinh sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính như: nghiên cứu bổ sung nội dung hỗ trợ người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính khi xây dựng các phần mềm (App) về TGPL.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm với nhiều hình thức có nội dung về chính sách TGPL và quyền được TGPL cho người được TGPL, trong đó có người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

- Tổ chức các hoạt động về TGPL trọng tâm nhân “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” (06/6), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” (Tháng 10) và “Ngày quốc tế Người cao tuổi” (01/10) hàng năm bằng các hình thức phù hợp.

(5) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

(6) Hợp tác quốc tế: Nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm các nước về TGPL cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch TGPL đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính lồng ghép trong Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 và tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi địa phương mình, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hoa Huệ  
Bài viết trước:
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Icon  Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản
Icon  Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Icon  Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Icon  Bộ Tư pháp chỉ đạo nắm bắt tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Icon  Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp
Icon  Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC