Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176859
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Quy định về tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng
6/18/2022 10:09:13 PM     
Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ký Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức.

Theo đó, Quyết định quy định về tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức như sau:

(1) Quy định về đường dây nóng

- Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về chi phí không chính thức là số điện thoại và thư điện tử công vụ để tiếp nhận những thông tin có liên quan đến hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân.

- Số điện thoại đường dây nóng là: 0260.3863526 và Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: ttt@kontum.gov.vn, đặt tại Bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Kon Tum và được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

(2) Quy trình tiếp nhận, làm rõ và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng tại Thanh tra tỉnh

+ Tiếp nhận, làm rõ thông tin phản ánh: Thanh tra tỉnh có trách nhiệm bố trí công chức tiếp nhận, làm rõ thông tin phản ánh qua đường dây nóng:

- Đối với phản ánh qua Điện thoại: Nhận điện thoại, thực hiện ghi âm, ghi chép đầy đủ thông tin phản ánh theo mẫu Phiếu tiếp nhận phản ánh qua điện thoại kèm theo Quy chế này.

- Đối với phản ánh qua Hộp thư điện tử: Đăng nhập Hộp thư điện tử, in nội dung phản ánh và các tài liệu kèm theo (nếu có); ghi đầy đủ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân phản ánh; liên hệ với tổ chức, cá nhân qua điện thoại (thực hiện ghi âm) để kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác (nếu thấy cần thiết).

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phản ánh, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác.

+ Xử lý thông tin phản ánh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh:

- Trường hợp thông tin phản ánh không đúng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Thông báo không tiếp nhận phản ánh cho tổ chức, cá nhân phản ánh biết do không đáp ứng yêu cầu.

- Trường hợp thông tin phản ánh đáp ứng yêu cầu theo quy định thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chuyển phản ánh đến cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý và trả lời cho tổ chức, cá nhân phản ánh theo quy định.

Đối với thông tin phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, xử lý và trả lời của UBND tỉnh hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh thì cơ quan, đơn vị được giao xem xét, xử lý có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hoặc UBND tỉnh xem xét, trả lời theo quy định.

+ Công khai việc xử lý thông tin phản ánh: Thông báo không tiếp nhận phản ánh và văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh chuyến đến cơ quan, đơn vị liên quan được Thanh tra tỉnh gửi đến tổ chức, cá nhân phản ánh (gửi đến địa chỉ hoặc gửi qua Hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân phản ánh); đồng thời công khai trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh chuyến đến cơ quan, đơn vị liên quan.

(3) Quy trình xem xét, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng tại các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xem xét, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh tính xác thực của thông tin và làm rõ nội dung phản ánh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, xác minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Quy chế này; trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời kết quả xử lý phản ánh bằng văn bản theo đúng thẩm quyền quy định để tổ chức, cá nhân biết (gửi đến địa chỉ hoặc gửi qua Hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân phản ánh). Trường hợp phản ánh có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì việc trả lời phải thực hiện và quản lý theo chế độ mật; Báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để theo dõi.

- Trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về tình hình xử lý phản ánh và xin gia hạn thời gian xử lý; đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để theo dõi. Thời gian xử lý được gia hạn do UBND tỉnh quy định tại Văn bản cho phép gia hạn.

- Công khai kết quả xử lý phản ánh: Kết quả xử lý phán ánh của tổ chức, cá nhân được các cơ quan, đơn vị công khai trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (trừ trường hợp thuộc chế độ mật).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Icon  Chính thức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/7/2022
Icon  Bộ Tư pháp giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC