Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176941
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6/21/2022 9:11:01 PM     
Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới, ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1923/UBND-NC để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ kết quả Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX năm 2021 đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, tiến hành rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dưới các hình thức phù hợp; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao; có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, căn cứ vào các tồn tại, hạn chế của tỉnh Kon Tum được chỉ ra (có gửi kèm theo Bảng tổng hợp), xây dựng kế hoạch khắc phục, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10 tháng 7 năm 2022 để theo dõi.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công (y tế công lập, giáo dục tiểu học, cơ sở hạ tầng căn bản, an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư…); về tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời, nghiên cứu, xem xét, đề xuất những giải pháp có tính đột phá để thực hiện thí điểm hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 4492/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022, đảm bảo tiến độ và chất lượng; đồng thời, tăng cường kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra.

- Cập nhật, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định (chú trọng những thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cần thiết của đời sống người dân như: chứng thực, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...); nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; có giải pháp thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

- Kiên quyết xử lý nghiêm (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét) đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân... theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021
về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2158/UBND-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PARI NDEX trên địa bàn tỉnh và Công văn số 967/UBND-NC ngày 06 tháng 4 năm 2022 về triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp nhân sự thực thi nhiệm vụ được giao có dư luận phản ánh không tốt thì theo thẩm quyền (hoặc phối hợp với đơn vị có thẩm quyền) khẩn trương xem xét bố trí công tác khác ngay.

- Ngoài việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự; nâng cao được chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện thực chất, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và ở các cơ quan đơn vị; kịp thời công khai những thông tin liên quan theo quy định để người dân biết, tham gia góp ý và giám sát.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:

- Phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

- Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong hòa giải, tập hợp, đoàn kết đoàn bào các dân tộc, đồng bào có đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chỉ đạo này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Sẽ bổ sung cách thức đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online khi mua nhà đất dự án
Icon  Quy định về tiếp nhận, xử lý và quản lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Icon  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Icon  Các tổ chức có liên quan đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030
Icon  Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Icon  Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC