Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764041
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021
6/28/2022 3:11:10 PM     
Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi họp đánh giá kết quả các chỉ số: PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2021 và chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương năm 2021.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận như sau:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo có hiệu quả và chất lượng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nhất là nâng cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ, theo đó hằng năm:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao chủ động đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của năm, so sánh với năm trước đó để xác định được chỉ số tăng, giảm của từng tiêu chí thành phần làm cơ sở có giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh theo từng lĩnh vực phụ trách.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI), tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số cao; đồng thời, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấp của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (trong đó tiếp tục duy trì, nâng cao nhóm các chỉ số thành phần có kết quả tốt; tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành phần có kết quả thấp); đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 .

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, hàng tháng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức có hiệu quả chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân để xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, lập dự án và sớm triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm những địa phương có thành tích tốt về chỉ số PCI để triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị nội dung và liên hệ với DDCI để UBND tỉnh làm việc nhằm khắc phục tồn tại năm 2021, cải thiện chỉ số PCI năm 2022.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ động, thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình, phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại của các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư (công tác hỗ trợ nhà đầu tư cần chủ động hướng dẫn, theo dõi từ thời điểm nhà đầu tư đề nghị khảo sát, lập dự án đầu tư đến khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động); giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu Ủy ban nhân dâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh (trong đó tiếp tục duy trì, nâng cao nhóm các chỉ số thành phần có kết quả tốt; tập trung cải thiện nhóm các chỉ số thành phần có kết quả thấp). Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đưa kết quả thực hiện các chỉ số là 01 tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tắc động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" năm 2022
Icon  Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Quy định rõ về đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu
Icon  Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp
Icon  Quy định tỷ lệ người đạt danh hiệu “công dân học tập” đều phải có kỹ năng số đến năm 2025
Icon  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp
Icon  Công khai Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về tiếp nhận ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật.
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Icon  Triển khai hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC