Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176864
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Triên khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh
8/5/2022 10:34:58 AM     
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2502/UBND-TTHCC về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Công văn nêu rõ, để thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp kể từ ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

1. Tiếp tục triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Kế hoạch số 2215/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, bắt buộc Người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc phải có tài khoản theo dõi Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp qua tại địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn.

2. Đảm bảo việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phụ lục II kèm theo Công văn số 2469/VP-TTHCC ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, để sử dụng thống nhất mã loại giấy tờ trên toàn quốc, phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

4. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm với dữ liệu đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện (Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh)./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Icon  Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Icon  Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
Icon  Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Icon  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026
Icon  Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Icon  Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Icon  Sửa đổi, bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC