Đăng nhập
Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4176893
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bản tỉnh Kon Tum
8/5/2022 10:36:21 AM     
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2493/UBND-NC về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu như sau:

 1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương báo cáo định kỳ kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm: Báo cáo theo Mẫu đề cương báo cáo và các Biểu số liệu: 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN (trong đó, Sở Nội vụ báo cáo thêm Biểu số liệu 04/PCTN, 05/PCTN); Báo cáo định kỳ hằng tháng, Quý II, Quý III và Quý IV: Báo cáo theo các Biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN.

 2. Đề nghị các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh: định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm báo cáo các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng theo Phần B của Mẫu đề cương báo cáo và các Biểu số liệu: 06/PCTN, 07/PCTN, 08/PCTN, 09/PCTN.

 3. Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo khoản 4c mục I Phần A của Mẫu đề cương báo cáo.

 4. Thời kỳ lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo thực hiện như sau:

 - Đối với báo cáo hằng tháng: từ ngày 15 của tháng trước đến ngày 14 của tháng báo cáo; gửi trước ngày 17 hằng tháng.

 - Đối với báo cáo hằng quý: Báo cáo Quý I: từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 3 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17 tháng 3 hằng năm. Báo cáo Quý II, Quý III, Quý IV: từ ngày 15 của tháng cuối quý trước đến ngày 14 của tháng cuối quý báo cáo; gửi trước ngày 17 của tháng cuối quý của năm báo cáo.

 -  Đối với báo cáo 6 tháng: từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17 tháng 6 hằng năm.

 - Đối với  báo cáo 9 tháng: từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 9 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17 tháng 9 hằng năm.

 - Đối với Báo cáo hằng năm: từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17 tháng 12 hằng năm.

 5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đầy đủ các báo cáo, biểu mẫu và đúng thời gian quy định về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Đồng thời gửi kèm file word đối với báo cáo và file excel đối với các biểu mẫu để thuận tiện trong công tác tổng hợp (đối với các đơn vị không sử dụng Hệ thống quản lý văn bản ioffice, gửi qua hộp thư điện tử công vụ thanhtratinh-kontum@chinhphu.vn.).

 6. Đối với cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời gửi báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo để phục vụ quản lý.

 7. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đúng quy định.

 8. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản về Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định; vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Lệ Quỳnh  
Bài viết trước:
Icon  Triên khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh
Icon  Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Icon  Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Icon  Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
Icon  Sở Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Icon  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026
Icon  Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Icon  Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC