Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4763795
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
9/29/2022 3:57:38 PM     
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3249/UBND-KGVX để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 2026/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 và Kế hoạch số 935/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022.

b) Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, gia đình - nhà trường - xã hội về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh. Hoạt động truyền thông cần thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, hình thức, nội dung tư vấn tâm lý học đường; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; có đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục về tư vấn tâm lý học đường.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tại các tổ chức, đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan; tham mưu về chế độ đãi ngộ, chính sách liên quan để hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp giáo dục tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Sở Y tế, các Sở, ban, ngành; tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức Hội có liên quan: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương cho công tác triển khai dịch vụ hỗ trợ tâm lý tại địa phương theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Hướng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Icon  Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Icon  Chấn chỉnh công tác đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2022
Icon  Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Icon  Tọa đàm “đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
Icon  Những địa điểm nào bắt buộc phải đeo khẩu trang theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế
Icon  Hướng dẫn triển khai tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Icon  Bộ Tư pháp hướng dẫn xét và đề nghị khen thưởng tổng kết đối Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố năm 2022
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC