Đăng nhập
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4764310
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
9/29/2022 4:08:11 PM     
Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai công tác Chuyển đổi số; ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3248/UBND-KGVX để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Việc chuyển đổi số được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện một cách thực chất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

- Nghiên cứu các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 253/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ khi triển khai các nội dung cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực để chủ động thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

- Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lột lọt thông tin.

- Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số, đặc biệt là bố trí kinh phí cho năm 2023. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tái cấu trúc  quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm l, mục 1, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2022.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng về hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan: Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin. Hướng dẫn kỹ thuật các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; huớng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn định mức triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan truyền thông nghiên cứu, bố trí dành thời lượng nhất định để truyền thông về chuyển đổi số.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác, chỉ đạo, điều hành của tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, cung cấp các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số năm 2023 và các năm tiếp theo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo hằng năm tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
Icon  Hướng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Icon  Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Icon  Chấn chỉnh công tác đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh
Icon  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2022
Icon  Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Icon  Tọa đàm “đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
Icon  Những địa điểm nào bắt buộc phải đeo khẩu trang theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế
Icon  Hướng dẫn triển khai tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC